Členství a stanovy klubu

Proč se stát členem Pesoklubu Dobříš: 
přihláška člena ke stažení (po vyplnění zašlete) na e-mail pesoklub@seznam.cz

10714564_4927910691652_9013046196784306898_oP1080505

Seznámím se s lidmi, kteří žijí se psy a pro psy.

Budu mít možnost socializovat svého pejska jakéhokoliv plemene na různých „psích“ akcích a v psí školce. Moje zvídavé štěně nebude nikomu překážet a můj nevychovaný puberťák nikomu vadit. Naopak dozvím se spoustu užitečných rad, jak svého pejska vhodně usměrnit. Uvidím v praxi pozitivní motivaci, nikoli tvrdé tresty, elektrické obojky a stahováky.

Najdu svému pejskovi i sobě nové kamarády.

Dozvím se P1000699o svém psím kamarádovi spoustu věcí, lépe mu tak porozumím a snadněji se mi podaří včlenit ho do světa lidí tak, aby nikoho neohrožoval a žil s námi pro radost.

Budu dostávat e-mailem pozvánky na veškeré akce Pesoklubu a nic tak nepropásnu.

Získám možnost aktivně se zapojit do plánovaných akcí a projektů Pesoklubu, na pomoc týraným a opuštěným psům.


 

STANOVY PESOKLUBU DOBŘÍŠ

ČLÁNEK 1: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1 Pesoklub Dobříš (dále jen klub) je nepolitické občanské sdružení přátel psů. Klub je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/85999/11-R. Klub byl založen 12.8.2011 a zakládá se na dobu neurčitou.
1.2 Název sdružení zní Pesoklub Dobříš. Sídlem klubu je Bořivojova 518, 263 01 Dobříš.
1.3 Účelem klubu a hlavním cílem jeho činnosti je pomoc psům  v nouzi, spolupráce s útulky v okrese, vedení internetové databáze psů, kteří hledají nový domov, a pomoc s jejich umisťováním do domácích depozit a náhradních domovů. Klub též jako svoji vedlejší činnost vede osvětu, pořádá akce zaměřené na psí sporty a volnočasové aktivity i pro širší veřejnost, přednášky a besedy o chovu, výchově a zdraví psů.  
1.4 Klub spravuje a udržuje aktuální databázi údajů o bezprizorních psech v okolí a tyto informace zveřejňuje členům klubu.
1.5 Vedlejší činností klubu může být poskytování služeb nečlenům klubu na základě písemné smlouvy. Tento servis je zpoplatněný podle poplatkové listiny, kterou schvaluje výbor. Další vedlejší činností může být pořádání akcí zaměřených na aktivity se psy.
1.6 Klub informuje o své činnosti prostřednictvím svých oficiálních webových stránek  a stránek města Dobříše.
1.7 Jménem klubu jedná výbor klubu (dále jen výbor). Za výbor jedná navenek jménem klubu předseda nebo jednatel.

ČLÁNEK 2: ČLENSTVÍ V KLUBU
2.1 Členství v klubu je dobrovolné. Členem klubu může být i osoba mladší 18 let s písemným
souhlasem zákonného zástupce bez možnosti volit a kandidovat do orgánů klubu.
2.2 Členství v klubu vzniká od prvního dne následujícího měsíce, kdy byla na adresu klubu doručena přihláška a zaplacen členský příspěvek na daný kalendářní rok. Při zániku členství se nevrací členský příspěvek ani jeho poměrná část.
2.3 Členství v klubu zaniká:
a) úmrtím člena – členství zaniká dnem úmrtí
b) vystoupením člena z klubu na základě písemného sdělení výboru; členství zaniká dnem
doručení písemného sdělení
c) nezaplacením ročního členského příspěvku ve stanoveném termínu
d) vyloučením člena členskou schůzí; členství zaniká dnem přijetí usnesení členské schůze
o vyloučení člena
e) zánikem klubu
2.4 Člen má zejména právo:
a) být zván a účastnit se akcí a činností pořádaných klubem
b) být zván a účastnit se členské schůze, člen od 18 let má právo hlasovat, volit a být volen do orgánů klubu
c) být zván a účastnit se jednání orgánů klubu,jestliže se ho předmět jednání přímo dotýká, a má právo se k věci vyjádřit
d) být informován o činnosti a hospodaření klubu
e) podávat návrhy, dotazy a stížnosti orgánům klubu
f) na přístup ke všem údajům spravovaným klubem podle odstavce 1.4 a k zápisům z jednání všech orgánů klubu
g) využívat všech služeb a výhod klubu podle stanovených podmínek

2.5 Člen má zejména povinnost:
a) dodržovat Stanovy klubu a další normativy vydané orgány klubu
b) platit členské příspěvky řádně a včas
c) oznámit písemně výboru závažné změny související se členstvím v klubu (např. změna adresy).

ČLÁNEK 3: ORGÁNY KLUBU
3.1 Orgány klubu jsou členská schůze, výbor a revizní komise. Členská schůze je
nejvyšším orgánem klubu. Výbor a revizní komise (RK) jsou volenými orgány klubu.
3.2 Orgány klubu mohou k zajištění své činnosti jmenovat pomocné či pracovní orgány, např. správce webových stránek apod.
3.3 Ze všech jednání orgánů klubu se pořizuje zápis. Ověřený zápis doručí zapisovatel předsedovi klubu do 20 dnů od konání jednání a ten jej archivuje.
3.4 Členové volených orgánů klubu jsou do funkcí voleni přímou volbou. Funkce v orgánech klubu je nezastupitelná.
3.5 Funkce člena orgánu klubu končí
a) uplynutím volebního období
b) úmrtím člena
c) odstoupením z funkce
d) zánikem členství v klubu
e) odvoláním člena z funkce členskou schůzí. K odvolání člena z funkce je nutný souhlas alespoň 2/3 přítomných.
3.6 Člen výboru nesmí být zároveň členem revizní komise.
3.7 Členská schůze je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu přítomných členů. Ostatní orgány klubu jsou usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny členů.
3.8 Usnesení orgánu klubu je přijato, pokud s ním souhlasí nadpoloviční většina přítomných, neuvádí-li tyto stanovy jinak.
3.9 Volby orgánů klubu na členské schůzi musí být tajné, hlasování o ostatních otázkách může být veřejné. Hlasování v ostatních orgánech klubu probíhá veřejně.

ČLÁNEK 4: ČLENSKÁ SCHŮZE
4.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu s právem přijímat, měnit a rušit usnesení všech orgánů klubu. Členskou schůzi tvoří všichni přítomní členové klubu. Volební právo člena klubu je nezastupitelné.
4.2 Řádnou členskou schůzi svolává výbor klubu nejméně jednou ročně. Mimořádnou členskou schůzi svolává výbor, jestliže to vyžadují zájmy klubu, požádá-li o její svolání revizní komise nebo alespoň 15% členů klubu. V tom případě je výbor povinen svolat mimořádnou členskou schůzi do 2 měsíců od doručení žádosti o svolání na adresu klubu. Mimořádnou členskou schůzi může svolat i revizní komise.
4.3 Členská schůze je svolávána pozvánkou na webových stránkách klubu a písemnou pozvánkou zaslanou na adresu  (fyzickou nebo emailovou) členů klubu nebo oznámením v místním tisku nejméně 14 dní před konáním členské schůze. Pozvánka musí obsahovat místo, datum a hodinu konání, označení zda se svolává řádná či mimořádná členská
schůze, a předběžný program jednání.
4.4 Člen klubu má právo podat písemný návrh na doplnění programu členské schůze. Návrh
na doplnění programu jednání členské schůze musí být doručen výboru nejpozději do 7 dnů před datem konání členské schůze. Výbor je povinen program jednání doplnit a program doplněný o navržené body zveřejnit na webových stránkách klubu nejpozději 3 dny přede dnem konání členské schůze.
4.5 Do působnosti členské schůze patří zejména:
a) přijímání a změna Stanov a dalších normativů klubu
b) volba a odvolání členů volených orgánů klubu
c) přijímání zpráv volených orgánů klubu
d) přijímání, rušení a změna usnesení všech volených orgánů klubu
e) zrušení klubu
4.6 Členskou schůzi zahajuje člen klubu pověřený výborem. Členská schůze si volí předsedajícího schůze, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
4.7 K rozhodnutí o změně Stanov klubu, o vyloučení člena klubu nebo o zrušení klubu je třeba alespoň 2/3 hlasů přítomných členů klubu. O těchto rozhodnutích se vyhotovuje notářský zápis.
4.8 K rozhodnutí o změně ostatních řádů klubu a k volbě a odvolání členů volených orgánů je třeba aspoň 2/3 přítomných hlasů.

ČLÁNEK 5: VÝBOR KLUBU
5.1 Výbor je výkonným orgánem klubu a jedná jeho jménem.
5.2 Členové výboru jsou do svých funkcí voleni členskou schůzí na 3 roky. Při ukončení své činnosti je každý člen výboru povinen předat svému nástupci veškerou dokumentaci klubu a provést závěrečnou zprávu nejdéle do jednoho měsíce od ukončení své činnosti.
5.3 Pokud funkce člena výboru skončí před uplynutím volebního období, může výbor pověřit člena klubu výkonem  této funkce do nejbližší členské schůze (bez práva hlasovat na jednáních výboru).
5.4 Výbor klubu má tyto členy s následující zodpovědností:
a) Předseda klubu jedná jménem klubu, zodpovídá za vedení a archivaci veškeré klubové
dokumentace s výjimkou té, kterou shromažďuje a archivuje jednatel a ekonom. Svolává jednání výboru, koordinuje činnost jeho členů.
b) Jednatel klubu je oprávněn jednat jménem klubu navenek, je zástupcem předsedy klubu.
Zprostředkovává přesun informací od výboru směrem k členské základně, zodpovídá za správu dat o členech klubu.
c) Ekonom má na starosti veškerou hospodářskou a finanční agendu spojenou s klubem,
zpracovává návrhy rozpočtu a výsledky hospodaření. Má přístup k bankovnímu účtu klubu, plní funkci pokladníka, vede evidenci majetku klubu a archivuje účetní dokumentaci.

ČLÁNEK 6: REVIZNÍ KOMISE
6.1 Revizní komise (RK) je kontrolním orgánem klubu.
6.2 RK dohlíží na práci všech orgánů klubu, řeší námitky a stížnosti členů na činnost orgánů klubu.
Členové RK mají právo nahlížet do všech materiálů klubu a účastnit se jednání orgánů klubu.
6.3 Členové RK jsou do svých funkcí voleni členskou schůzí na 4 roky.
6.4 RK má tři členy. RK volí ze svého středu předsedu RK. Předseda revizní komise mj. Archivuje zápisy z členských schůzí.

ČLÁNEK 7: HOSPODAŘENÍ KLUBU
7.1 Majetkem klubu je veškerý movitý a nemovitý majetek pocházející z příjmů klubu a veškerá klubová dokumentace.
7.2 Správu majetku klubu zabezpečuje výbor.
7.3 Hospodářský rok je totožný s kalendářním rokem. Hospodaření klubu se řídí zákony ČR.
7.4 Zdrojem příjmů klubu jsou zejména členské příspěvky, poplatky a ostatní výnosy z akcí
pořádaných klubem dle bodu 1.5. stanov, sponzorské dary a dotace.
7.5 Výdaji klubu jsou zejména náklady nutné k zajištění provozu klubu a pořádání jeho akcí.

ČLÁNEK 8: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
10.2 Tyto stanovy byly přijaty na členské schůzi Pesoklubu Dobříš v Dobříši dne 12.8. 2011 a nabývají účinnosti dnem  registrace ministerstvem vnitra. Registrace provedena 11.10.2011.

 

Napsat komentář

Vítejte na stránkách dobříšských přátel psů!