Venčení psů

Máte rádi psy a z jakýchkoliv důvodů si pejska nemůžete sami pořídit? Chcete aby Vaše dítě mělo zdravý vztah ke zvířatům, ale netroufáte si mu ještě pořídit vlastního psa? Nebo chcete jenom pomoci opuštěným psům a trochu jim zpříjemnit nutný pobyt „za mřížemi“?

Pro vás všechny (a především pro naše svěřence) nyní umožňujeme venčení psů z Psího útulku Dobříš. Předem si prosím pročtěte Závazná pravidla pro venčení psů a poté nás kontaktujte na tel.č. 724 077 264

 Závazná pravidla pro venčení psů:

1. Venčitelem psů se může stát pouze osoba starší 18 let. U venčitelů mladších 18 let je nutný doprovod osoby starší 18 let.

2. Venčitel je povinen při prvním venčení předložit průkaz totožnosti a podepsat souhlas s těmito závaznými pravidly.Svým podpisem dává venčitel souhlas k tomu, aby byly jeho osobní údaje (jméno, příjmení, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) vedeny v evidenci venčitelů.

3. Psa vybere venčiteli ošetřovatel, a to po zvážení povahy psa a schopností a zkušeností venčitele.

4. Ošetřovatel vydá psa venčiteli vždy s obojkem a vodítkem (případně náhubkem). Po dobu venčení nesmí osoba, která za psa přebírá odpovědnost, pouštět psa z vodítka, případně sundávat náhubek. Po ukončení venčení musí být pes vrácen včetně vodítka či náhubku zpět ošetřovateli.

5. Doba venčení je domluvena při předání psa a nesmí být překročena.

6. Venčitel před každým venčením podepíše, že psa v pořádku převzal (obojek, vodítko příp. náhubek). Po venčení podepíše, že psa v pořádku předal zpět ošetřovateli.

7. Venčitel po celou dobu venčení plně zodpovídá za svěřeného psa. I za případné škody plynoucí z nedodržení těchto pravidel (včetně škod způsobených třetím osobám), které je poté povinen sám uhradit. V případě nezletilých venčitelů tuto povinnost přebírá jejich zákonný zástupce. 

8. Pokud dojde k jakémukoliv nečekanému incidentu (útěk psa, pokousání jiným psem apod.) je venčitel povinen neprodleně informovat ošetřovatele o této skutečnosti.

9. Při zjištění porušení těchto pravidel bude venčitel s okamžitou platností vyřazen z evidence, bez možnosti dalšího venčení psů.

Vítejte na stránkách dobříšských přátel psů!